Ciljno raziskovalni program

Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov

Št. projekta: V5-1919

Povzetek

Projekt je razdeljen v štiri delovne pakete, vsak paket pa v do tri aktivnosti (skupaj enajst aktivnosti). Osem aktivnosti bo vodil vodilni partner projekta, UIRS. Tri aktivnosti bo vodil Geodetski inštitut Slovenije. Vse delovne pakete in aktivnosti bosta partnerja izvajala skupaj. Detajlna razdelitev vodenja aktivnosti je navedena na začetku opisa vsakega delovnega paketa.

Delovni paketi so naravnani tako, da rezultati aktivnosti tvorijo končni rezultat, ki je akcijski plan (priročnik), ki bo predlagal izvedbo arhitekturnih in mobilnostnih rešitev za klasificirane ovire, ki so bile zaznane ob popisu dostopnosti oseb z različnimi invalidnostmi do objektov pravosodnih organov. V akcijskem planu bo predstavljen tudi način prepoznave ovire, njena klasifikacija, na podlagi klasifikacije prikaz njene rešitve in načina izvedbe oziroma odstranitve ovire.

Vsi rezultati aktivnosti, ki so opisane spodaj so pomembni za uresničevanje ciljev projekta, ki so:

  • Omogočiti pogoje za mobilnost in vključevanje ranljivih, funkcionalno oviranih oseb kot enakopravnih pripadnikov družbe.
  • Zagotoviti kakovostne storitve pravosodnih organov za vse državljane, ne glede na morebitno funkcionalno oviranost.
  • Pridobiti predloge sistemskega reševanja problematike, primerne tudi za druge javne objekte.

Projektna skupina:

Urbanistični inštitut RS

Geodetski inštitut Slovenije

 

Delovni sklopi

Delovni paket 1: Vzpostavitev metodologije zagotavljanja dostopnosti

Aktivnost 1.1: Izdelava metodologije za ocenjevanje zunanjega dostopa

Aktivnost je namenjena izdelavi metodologije za ocenjevanje zunanjega dostopa. V ta namen je potrebno pregledati veljavne standarde, zakone in pravilnike za načrtovanje dostopnosti brez ovir. Metodologija za ocenjevanje mora biti preprosta in mora biti podlaga za izdelavo popisa zunanje dostopnosti javnih objektov brez ovir. Metodologija mora podati odgovore, ali imajo osebe z različnimi invalidnostmi prost dostop brez ovir od najbližje postaje javnega potniškega prometa ali parkirišča do vhoda v objekt pravosodnih organov.
Metodologija mora biti usklajena z aktivnostjo 1.2. - Izdelava metodologije za ocenjevanje notranjega dostopa.

Aktivnost 1.2: Izdelava metodologije za ocenjevanje notranjega dostopa

Aktivnost je namenjena izdelavi metodologije za ocenjevanje notranjega dostopa. V ta namen je potrebno pregledati veljavne standarde, zakone in pravilnike za načrtovanje dostopnosti brez ovir. Analizirajo se tudi vhodni podatki Ministrstva za pravosodje (MP), ki ima že izdelano nalogo za reševanje dostopov za funkcionalno ovirane osebe.

Metodologija za ocenjevanje mora biti preprosta in mora biti podlaga za izdelavo popisa notranje dostopnosti javnih objektov brez ovir. Metodologija mora podati odgovore, ali imajo osebe z različnimi invalidnostmi prost dostop brez ovir od vhoda v objekt pravosodnih organov do razpravnih dvoran. Pri tem je potrebno upoštevati tudi dostop do ključnih javnih točk v stavbi (dvorane, pisarne, sanitarije, vertikalne povezave, hodniki, ipd.). Ključne javne točke se določijo ob analizi standardov in vhodnih podatkov. Ob tem je potrebno preveriti ali se lahko dostop do notranjosti deli na več nivojev po pomembnosti (npr. nujni dostop, samo javni del, samo dvorane ipd.)
Metodologija mora biti usklajena z aktivnostjo 1.1. - Izdelava metodologije za ocenjevanje zunanjega dostopa.

Aktivnost 1.3: Določitev kazalnikov za ugotavljanje primernosti objekta za dostopnost funkcionalno oviranih oseb

Aktivnost je namenjena določitvi kazalnikov, ki bodo omogočili ugotavljanje ali je objekt dostopen za osebe z različnimi invalidnostmi. Kazalniki morajo biti skladni z metodologijama, ki bosta določeni v aktivnosti 1.1. - Izdelava metodologije za ocenjevanje zunanjega dostopa in aktivnosti 1.2 - Izdelava metodologije za ocenjevanje notranjega dostopa. Kazalniki morajo biti osnova za izvedbo popisa tako zunanjih kot tudi notranjih dostopov do objektov pravosodnih organov.

Delovni paket 2: Popis lokacij in objektov

Aktivnost 2.1: Izdelava metodologije popisa dostopnosti

Ob upoštevanju kazalnikov določenih v aktivnosti 1.3 - Določitev kazalnikov za ugotavljanje primernosti objekta za dostopnost funkcionalno oviranih oseb in metodologij za ocenjevanje dostopnosti iz aktivnosti 1.1. - Izdelava metodologije za ocenjevanje zunanjega dostopa in aktivnosti 1.2 - Izdelava metodologije za ocenjevanje notranjega dostopa, bo izdelana metodologija popisa dostopnosti. Metodologija mora biti izdelana na način, ki bo omogočal glede na predlagane kazalnike, preprost popis dostopnosti do objektov pravosodnih organov. Pri tem mora metodologija popisa upoštevati dostop od najbližjega postajališča javnega potniškega prometa ali najbližjega parkirišča preko vhoda v objekt pravosodnih organov do sodne dvorane. V notranjosti je potrebno popisati različne nivoje povezav glede na pomembnost le-teh (te bodo določene v metodologiji za ocenjevanje notranjega dostopa). Pri popisu je potrebno upoštevati tudi prostorske akte in njihove omejitve glede urejanja dostopov (npr. če je rešitev panoramsko dvigalo, je potrebno pregledati ali je ta rešitev mogoča glede na omejitve prostorskih aktov ali morda tudi ZVKD). Metodologija mora omogočati izvedbo tako elektronskega kot tudi ne-elektronskega popisa dostopa do objektov pravosodnih organov.

Aktivnost 2.2: Testni popis izbranih objektov

Prvi korak za testni popis objektov pravosodnih organov je izbor objektov, ki jih bomo popisali. Za potrebe testiranja bomo pregledali izbrane sodne stavbe sodišč v Sloveniji. Osnova za izbor je projektna naloga za ureditev neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov pravosodnih organov funkcionalno oviranim osebam (AS-PN-01/17). Popis bo izveden s pomočjo elektronskega orodja, ki ga bomo izdelali za ta namen. Popis bo izveden na samem mestu objekta, tako s pregledom dostopnosti od najbližjega postajališča javnega potniškega prometa in parkirišča do vhoda v objekt in od vhoda do razpravne dvorane ob upoštevanju različnih nivojev povezav in analize sodnih stavb, ki jo je že izdelal MP glede dostopa funkcionalno oviranih oseb na sodnih stavbah

Aktivnost 2.3: Izdelava spletnega pregledovalnika popisanih objektov

Za potrebe naloge bo izdelana spletna stran, ki bo omogočala pregledovanje stanja samega projekta in popisanih objektov. Spletna stran bo namenjena izvajanju projekta in bo vsebovala vse osnovne podatke o projektu, projektni skupini, vsebini, metodi in programu dela. Spletna stran pa bo imela tudi pregledovalnik objektov, ki bodo pregledani in ocenjeni tokom aktivnosti 2.1 – Testni popis izbranih objektov. V pregledovalniku bodo s pomočjo izbranih kazalnikov prikazane ocene dostopnosti objektov pravosodnih organov za različne oblike invalidnosti. Spletni stani bo dodan tudi modul za ažuriranje vnosov o stanju dostopnosti za izbrane objekte, ki bo omogočal spremljanje odpravljanja ovir.

Delovni paket 3: Izdelava predlogov rešitev

Aktivnost 3.1: Analiza in vrednotenje popisa

Po končanem popisu se bo le-tega analiziralo in ovrednotilo glede na določeno metodologijo iz aktivnosti 2.1 - Izdelava metodologije popisa dostopnosti. Analiza bo omogočila ovrednotenje metodologije in glede na rezultat morebitno prilagajanje metodologije za namen izboljšanja le-te.

Aktivnost 3.2: Izdelava sistemskih predlogov rešitev

Na podlagi popisa iz aktivnosti 2.2 - Testni popis izbranih objektov in analize popisa iz aktivnosti 3.1 - Analiza in vrednotenje popisa, se bo pregledalo potencialne ovire za dostopnost oseb z različnimi invalidnostmi do objektov pravosodnih organov. Potencialne ovire se bodo klasificirale glede na tip ovire in glede na njihovo možno rešitev. Na podlagi klasificiranih ovir se bo izdelalo predloge rešitev odpravljanja ovir za dostop do objektov pravosodnih organov.

Aktivnost 3.3: Izdelava akcijskega plana za izdelavo arhitekturnih in mobilnostnih rešitev

Izdelal se bo akcijski plan (priročnik) za izvedbo arhitekturnih in mobilnostnih rešitev za klasificirane ovire, ki so bile zaznane ob popisu dostopnosti oseb z različnimi invalidnostmi do objektov pravosodnih organov. Akcijski plan se bo zasnoval tudi za uporabno na spletni strani projekta.

Delovni paket 4: Diseminacija

Aktivnost 4.1: Pisanje poročil in člankov

Priprava letnega poročila in končnega poročila za naročnika ter lansiranje interaktivne spletne strani, kjer bo potekalo tako obveščanje o projektu in rezultatih (novice, obvestila, vzorčni primeri) kot tudi možnost komunikacije med zainteresiranimi deležniki (blog, forum). Razširjanje rezultatov bo potekalo tudi s predstavitvami na strokovnih srečanjih in konferencah, objavami v strokovnih/znanstvenih časopisih in revijah ter informativnimi in strokovnimi prispevki za javne medije.

Aktivnost 4.2: Izvedba izobraževalnih delavnic »Kako se lotiti prenove?« za predstavnike pravosodnega ministrstva

Ob koncu projekta bomo izvedli izobraževalne delavnice za predstavnike pravosodnega ministrstva na katerih bomo predstavili rezultate projekta in akcijski načrt. Prikazali bomo primere prenove za določene tipe težav z dostopnostjo, ki se bodo pokazali pri pregledu objektov.

Časovni načrt izvajanja

Celoten projekt bo trajal 20 mesecev. Trajanje posameznega delovnega paketa je podano v preglednici Časovnica projekta. Izvajanje delovnih paketov 1-3 se med seboj prekriva, saj je s tem zagotovljena povratna zanka o ustreznosti/uporabnosti rezultatov, dobljenih v predhodnem delovnem paketu za naslednji delovni paket. Delovni paket 4: Diseminacija rezultatov je neodvisen od ostalih delovnih paketov, saj lahko posamezne izsledke objavimo v celotnem obdobju trajanja projekta in tudi še po njegovem zaključku.

 

DP/ meseci

2019

2020

2021

11

12

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

DP1: Vzpostavitev metodologije zagotavljanja dostopnosti

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

DP2: Popis lokacij in objektov

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

DP3: Izdelava predlogov rešitev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

DP5: Diseminacija rezultatov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Rezultati in objave

Zaključno poročilo
Priloga 1 - Pregled zunanje dostopnosti
Priloga 2 - Pregled notranje dostopnosti
Priloga 3 - Akcijski načrt

Objave na temo projekta v strokovnih in znanstvenih publikacijah:

  1. BIZJAK, Igor. Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov - predstavitev projekta. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2020, št. 11, str. 126-129. ISSN 2232-481X. [COBISS.SI-ID 44897539]
  2. BIZJAK, Igor. Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov. Urbani izziv. Posebna izdaja. 2021, št. 13, str. 144-150.
  3. Priročnik o dostopnosti v objektih pravosodnih organov.

Predstavitve projekta na konferencah:

V okviru Konference o dostopnosti in uporabi objektov pri univerzalni gradnji (spletna konferenca na platformi Zoom, ki je bila organizirana 15. 9. 2020) smo predstavili tudi projekt "Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov".

V okviru Konference "Multimodalna oviranost oseb z različnimi oviranostmi", namenjene sodelujočim občinam v projektu MZI, (spletna konferenca na platformi Zoom, ki je bila organizirana 17. 6. 2021) smo predstavili izbrane vsebine projekta "Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov".

V okviru mednarodne konference "Večja mobilnost in dostopnost sta pot k večji udeležbi in opolnomočenju invalidov v družbi", ki je bila organizirana v okviru Slovenskega predsedovanja EU 20.11.2021 na platformi ZOOM, smo predstavili izbrane vsebine projekta "Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov".